Livsmedium er naturmangfoldnivået hvor vi zoomer helt inn og kan beskrive leveforholdene til organismer, til minste detalj.

Gjeldende typeinndeling av livsmedium er fortsatt etter eldre versjon, NiN 1.0:

Inndelingen på livsmedium-nivået skal være et begrepsapparat for å karakterisere individer og arter sine levebetingelser. Livsmedium-inndelingen adresserer derfor romlige skalaer ned til de fineste skalaene der små organismer oppfatter variasjon i mediet de lever på eller i. Et eksempel kan være et insektegg som livsmedium for en parasitt og en mose som livsmedium for en sopp som lever inni mosens celler.  Livsmedium-inndelingen er fullstendig dekkende for det norske fastlandet samt for havområdene våre og omfatter livsmediene til alle arter med spesifikk livsmedium-tilknytning innenfor dette området. Livsmedium-inndelingen omfatter bunn, mark, vannmasser og luft. For livsmedium-hovedtyper som ikke forekommer som selvstendige hovedtyper på naturtypenivået natursystem som for eksempel ved-livsmedier, er det åpning for å utvide livsmedium-inndelingen til en inndeling av natursystem-deler. Det vil si at også variasjon i artssammensetningen blir lagt til grunn for karakterisering av livsmediet. En slik utvidelse er ikke fullt ut implementert i NiN versjon 1. 

Eksempel på livsmediet Lav og markboende sopp. Bildet viser en messinglav Xanthoria sp. (den oransje) og en ragglav Ramalina sp.(den gule) som er voksested for mosen piggknoppgullhette Ulota phyllantha

Runde, Herøy, Møre og Romsdal