Nykonstruert våtmark består av områder som på grunn av menneskeinngrep nå har vann rett under eller over overflaten i store deler av året, for eksempel på grunn av oppdemming.

Kort om hovedtypen

Nykonstruert våtmark omfatter våtmarkssystemer som har oppstått gjennom irreversibelt inngrep på mark som ikke tidligere var våtmark.

Utfyllende beskrivelse

Nykonstruert våtmark kan oppstår når grunnvannsnivået i et område endres, for eksempel ved permanent oppdemming av innsjøer, ved veibygging etc. Nykonstruert våtmark dekker små arealer, men er så vesentlig forskjellige fra modifisert våtmark at det er hensiktsmessig å operere med to hovedtyper av konstruert våtmark..

Drøfting av andre temaer med relevans for hovedtypen

Typifisering av ny våtmark oppstått spontant uten forutgående inngrep

Iblant hender det at ny våtmark oppstår etter spontan naturlig hendelse, for eksempel når et område demmes opp av beveraktivitet. Slik ’spontan naturlig våtmark’ faller ikke innenfor hovedtypen nykonstruert våtmark, men må tilordnes andre våtmarkstyper. Slik ’spontan våtmark’ dekker svært små arealer, ofte i tilknytning til ’spontane innsjøer’, som skal typifiseres som naturbunn.

Avgrensning mot andre hovedtyper

Følgende avgrensningskommentar er relevant for denne hovedtypen:

  • Avgrensningskommentar 24 – modifisert våtmark (V1) og nykonstruert våtmark (V2)

Kort om grunntypeinndelingen

Nykonstruert våtmark blir ikke delt inn i grunntyper

Begrunnelse for ikke å dele hovedtypen videre opp

Nykonstruert våtmark omfatter et heterogent utvalg små områder med ’ny’ mark som tilfredsstiller definisjonene av våtmark og av konstruert mark, for eksempel ’sumpliknende områder’ på skrotemark, ’sumpliknende områder’ oppstått ved neddemming av deler av vassdrag og områder som blir oppdemt når veger legges om eller bygges ut. Det finnes knapt beskrivelser av artssammensetning og miljøforhold innenfor nykonstruert våtmark, og det heller ikke trolig at nykonstruert våtmark inneholder systematisk variasjon i artssammensetning og miljøforhold som gjør videre inndeling formålstjenlig. Ny mark vil vanligvis kjennetegnes av stor mengde tilfeldige innslag i artssammensetningen. Hvilke arter som forekommer, vil bestemmes av tilgangen på spredningsenheter fra omkringliggende områder.

Andre lokale basisøkokliner

Det er ikke grunnlag for å beskrive variasjon innen nykonstruert våtmark.

Regional variasjon

Omfanget av regional variasjon i artssammensetning innenfor nykonstruert våtmark er ikke kjent, men det er grunn til å anta at den store graden av tilfeldig variasjon i artssammensetning i denne typen (som følge av at alle arter er relativt nylig etablert) reduserer omfanget av systematisk regional variasjon.

Tilstandsøkokliner

Beskrivelsessystemet for nykonstruert våtmark inneholder bare generelle tilstandsøkokliner (Fig. 1).

Objektinnhold

Beskrivelsessystemet for nykonstruert våtmark inneholder ingen variabler.

Landformvariasjon

Landformvariasjon er ikke direkte relevant, verken for avgrensning av nykonstruert våtmark eller for å beskrive variasjon innenfor hovedtypen.

Dominans

Det generelle beskrivelsessystemet for dominans i skog (Fig. 2) skal benyttes for nykonstruert våtmark.