Kort om grunntypen

Marint fjell-landskap omfatter havbunnsområder uten tydelig dalform med relativt relieff større enn 50 m målt innen løpende ruter (naboskap) på 1 km2. Marint fjell-landskap finnes først og fremst utenfor kontinentalskråningen, men forekommer også stedvis på kontinentalsokkelen.

Utfyllende beskrivelse

Marint fjell-landskap er først og fremst knyttet til fjellgrunn under havets nivå som ikke er dekket av løsmasser. I norske farvann har marint fjell-landskap størst utstrekning på og nær den midtatlantiske ryggen, hvor fast fjell er dannet ved havbunnspredning. Vulkansk aktivitet pågår fortsatt, og stedvis forekommer varm havkildebunn [landformenheten havbunnsskorstein (IK–4)]. Marint fjell-landskap forekommer også flekkvis på kontinentalsokkelen i forbindelse med fjellblotninger og større morenerygger, og i kanten av dyphavsslette i forbindelse med store forekomster av marint skredområde (MR–2).

Objektinnhold

Den eneste landskapsdel-hovedtypen som er definert for ikke-kystnære marine områder, er korallrev. Korallrev kan forekomme i marint fjell-landskap på moderate dyp.

Den dominerende natursystem-hovedtypen i marint fjell-landskap er fast afotisk saltvannsbunn, men både løs afotisk saltvannsbunn og mellomfast afotisk saltvannsbunn finnes. Forekomst av varm havkildebunn er mer eller mindre begrenset til marint fjell-landskap på den midtatlantiske ryggen.

Landformvariasjon

Den midtatlantiske ryggen er en landformasjon med så store dimensjoner at den (i likhet med andre fjellkjeder) ikke er beskrevet som landformenhet i NiN. Havbunnsskorstein (IK–4) er en karakteristisk (men ikke vanlig) landform på den midtatlantiske ryggen. Marint fjell-landskap kan være bygd opp av morenerygger [landformenheter innenfor avsetningsformer knyttet til breer (AB), for eksempel ende- og sidemorene (AB–1)].