Kort om grunntypen

Marint dallandskap omfatter daler som gjennomskjærer kontinentalsokkelen og strandflaten. Geografisk og utseendemessig kan marint dallandskap oppfattes som en fortsettelse av fjord- og dallandskapet innenfor, og har samme opprinnelseshistorie som dette.

Utfyllende beskrivelse

Marint dallandskap inkluderer også dalsystemer som går parallelt med kysten og som deler opp strandflaten og slettelandskap [2] kontinentalsokkelslette i mindre arealenheter. Norskerenna, som går parallelt med kysten utenfor det sørligste Norge, er et spesielt eksempel på marint dallandskap. Under (og like etter) siste istid drenerte Norskerenna avrenningen fra enorme, smeltende ismasser som dekket Sør-Skandinavia gjennom Nordsjøens grunne (og tildels tørrlangte) landskap ut mot dyphavet vest for Rogaland/Hordaland. Store vifte- og deltasystemer ble avsatt under denne transporten.

Objektinnhold

Den eneste landskapsdel-hovedtypen som er definert for ikke-kystnære marine områder, er korallrev. Korallrev forekommer i marint dallandskap.

De fleste natursystem-hovedtyper innenfor saltvannssystemer kan forekomme i marint dallandskap, inkludert kald havkildebunn).

Landformvariasjon

Morenerygger [mange ulike landformenheter innenfor avsetningsformer knyttet til breer (AB); se Tabell 1) og vandrende marin sanddyne (MR–3) er vanlige, utstrømmingsgrop (IK–3) finnes også.