Natur i Norge (NiN) er et type- og beskrivelsessystem for all variasjon i naturen. NiN håndterer variasjonen i alle naturmiljø i Norge, fra de store havdyp til de høyeste fjell, og fra Skagerrak i sør til Svalbard og Polhavet i nord. NiN håndterer også naturvariasjonen på ulike skala gjennom de såkalte «Naturmangfoldnivåene», fra storskala Landskapstyper til alle livsmedier ned til barken på et tre. 

NiNs tre hoveddimensjoner

NiN er et system som bygger på tre hoveddimensjoner; Den ene håndterer skala, den andre deler inn naturen i typer ved hjelp av standardiserte verdier, mens den tredje består av et fleksibelt beskrivelses system som gir brukerne mulighet til å beskrive all variasjon i naturen.

Skala og naturmangfoldnivå

For å håndtere variasjon i naturen på ulik skala, deler NiN naturen inn i tre grunnleggende og heldekkende naturmangfoldnivå: landskapstype, natursystem og livsmedium.  Alle områder i Norge kan beskrives ut fra disse på sine ulike skalanivå. I tillegg kommer naturkompleks og naturkomponenter som bidrar til å beskrive spesielle økosystemer.

Inndeling i typer

Typeinndelingen i NiN er basert på vitenskapelige kriterier, og det er miljøvariabler som er grunnlaget for definering av typene. Typene er organisert i et hierarki bestående av tre nivåer: hovedtypegruppe, hovedtype og grunntype.

Natursystem omfatter økosystemnivået i naturen. Typeinndelingen på natursystemnivået bestemmes og «leses» ut fra variasjoner av hvordan arter fordeler seg langs de lokale miljøvariablene.

Beskrivelsessystemet

NiN skal håndtere all den variasjonen naturen har å by på. Denne tredje dimensjonen omfatter den variasjonen som finnes i tillegg til typesystemet. Dette består av variabler som gir mer økologisk informasjon som for eksempel regional variasjon som er betinget av klima, eller de ulike tilstandene i skogen. Beskrivelsessystemet gir NiN stor fleksibilitet for alle brukere, og hvilke variabler kan bestemmes ut fra brukernes behov.