Natur i Norge er laget for å kunne beskrive all variasjon vi finner i naturen. Her finner du detaljert informasjon om naturmangfoldnivåenes typeinndelinger, miljøvariabler og beskrivelsessystem. 

Naturmangfoldnivåene

For å håndtere variasjon i naturen på ulik skala, deler NiN naturen inn i tre grunnleggende nivå: landskapstype, natursystem og livsmedium. Alle områder i Norge kan beskrives ut fra disse. I tillegg kommer naturkompleks og naturkomponenter som bidrar til å beskrive spesielle økosystemer.

Naturmangfoldnivåene skal håndtere naturens variasjon fra fin til grov skala. NiN versjon 2 inneholder de primære naturmangfoldnivåene, natursystem og landskapstype, samt et livsmedium-nivå.

Inndelingene på de primære naturmangfoldnivåene natursystem og landskapstype skal være fullstendig arealdekkende. De er basert på eksplisitte prinsipper og kriterier som springer ut av en gradientanalytisk forståelse av viktige kilder til variasjon på det aktuelle naturmangfoldnivået og den adresserte romlige skalaen. Inndelingen av livsmedier skal også være fullstendig dekkende i den forstand at alle kvalitativt forskjellige steder der arter kan finnes, skal kunne tilordnes en livsmedium-type.

Typeinndelingene på sekundære naturmangfoldnivåer skal komplettere typeinndelingene på de primære naturmangfoldnivåene. Inndelingene på de sekundære naturmangfoldnivåene skal, så langt det er mulig, baseres på samme prinsipper som typeinndelingene på de primære naturmangfoldnivåene, men med nødvendige forenklinger og tilpasninger.