Fremmedartsvurdering 2007

Edelkreps Astacus astacus

Lav risiko

Utslagsgivende kriterier: Ra(v), Rb(iii), Rc(iii), Rd(ii)

Vurdering

Trolig utsatt i Norge for flere hundre år siden, men kan ha vært naturlig forekommende i innlandsvassdrag på Østlandet. Trolig liten effekt på økosystemer den settes ut i. Attraktiv art som trues av den introduserte signalkrepsen som er bærer av krepsepest (Aphanomyces astaci) som fører til 100% dødelighet hos edelkreps. Signalkreps er påvist i en lokalitet i Telemark.

Vurderingsgrunnlag

Livsmiljø
Ferskvann
Spredningsvei
Vektorkoder
produksjonsart
Først observert
Før 1800
Opprinnelsesområde
Europa

Artsinformasjon

Artsgruppe
Krepsdyr
Habitat
dammer og tjern
dammer med tett
rik vegetasjon
organsik bunn
innsjøer
næringsrike innsjøer
eutrofe innsjøer
næringsfattige innsjøer
mesotrofe innsjøer
rennende vann
høyt ph i vann (ph > 6,0)
fotisk sone
svak strømhastiget
beskyttet mot bølgeeksponering
lavland (under skoggrensa)
Kan reprodusere i norsk natur
Ja
Utdødd i Norge
Nei
Kan det dokumenteres at arten ikke har negative effekter på stedegent biologisk mangfold
Ja
Er arten potensiell vektor for parasitter og sykdommer som kan være skadelig for stedegent biologisk mangfold
Vet ikke

Bestandsfakta

Forekomst ved vurderingstidspunkt
500-1000
Antatt utbredelse og vekst siste tiår
Bestandsvekst
Reduksjon
Arealvekst
Reduksjon
Antatt utbredelse og vekst neste tiår
Bestandsvekst
Reduksjon
Arealvekst
Reduksjon

Kilder

Personer

  • Johnsen, Stein

Litteratur

  • Bevanger, K 2005. Nye dyrearter i norsk natur Tun forlag, Landbruksforlaget, Oslo :
  • Skurdal, J. & Taugbøl, T 2002. Astacus. Pp. 467-510 in: Biology of freshwater crayfish. D.M. Holdich (ed.) Blackwell Science. :
  • Taugbøl, T 2001. Reetablering av kreps etter krepsepest i Glomma- og Haldenvassdraget, 1989-2000 NINA Oppdragsmelding 690: 1-26
  • Taugbøl, T. & Qvenild, T 2005. Krepsen - mer truet enn noensinne! Jakt & Fiske 6/05: 96-98
  • Taugbøl, T. & Skurdal, J 1996. Ferskvannskreps i Norge ØF-Rapport 13/1996: 1-115

Nettsteder