Natur i Norge (NiN) er Artsdatabankens system for inndeling og sysematisering av naturen, fra de store overordnede landskap og ned til det minste livsmiljø. Ved at kartleggere i Artsprosjektet rapporterer naturtypetilknyttning av sine arter/grupper øker dette kunnskapen om blant annet art-habitatrelasjoner.

Rapportering av naturtypetilknyttning kan enten knyttes til arten som er funnet, eller til lokalitetene som er undersøkt. Hvilken metode som er mest hensiktsmessig avhenger av formålet med prosjektet og innsamlingsmetoden som er benyttet. De to fremgangsmåtene kan kort beskrives slik:

 1. Beskrivelse av naturtypen på undersøkte lokaliteter.
  Denne metoden er mest hensiktsmessig hvis antallet arter man kartlegger er vesentlig høyere enn antall lokaliteter undersøkt, eller hvis kunnskapen om artenes naturtypetilknyttning er mangelfull.

 2. Beskrivelse av artenes naturtypetilknyttning.
  Denne metoden er mest hensiktsmessig hvis antallet arter er begrenset, og artene er ettersøkt på flere lokaliteter, og man har relativt god kunnskap om artenes naturtypetilhørighet. Da kan man velge å gi en beskrivelse av artenes naturtypetilhørighet på tvers av alle lokaliteter den er funnet på. Beskrivelsen kan også være basert på annen dokumentasjon (litteratur) av artenes naturtypetilhørighet.

Artsdatabanken vil i samarbeid med prosjektdeltagerne utarbeide Excel-skjema for registering av naturtyper for de ulike lokalitetene/artene. NiN 2.0 benyttes som beskrivelsessystem. Kontakt gjerne Artsdatabanken før feltarbeidet starter for å få utarbeidet et skjema. Detaljert informasjon om NiN er tilgjengelig på Natur i Norge (boks til høyre).

Husk at alle funn fra prosjektet skal knyttes til naturtype, ikke bare funn som er nye for vitenskapen eller Norge.

For mange rødlistearter har allerede Artsdatabanken god dokumentasjon av naturtypetilknyttning. Dette gjelder spesielt skoglevende arter og arter knyttet til kulturmark. For slike arter er det ikke nødvendig å fylle inn naturtypeinformasjon. Kontakt Artsdatabanken hvis du har spørsmål om hvilke arter det gjelder.

NiN-nivå som omfattes

Ved angivelse av en arts naturtypetilknyttning kan alle NiN-nivå angis, herunder landskap, landskapsdel, natursystem og livsmedium. I utgangspunkt er nivået natursystem det mest aktuelle, men for arter knyttet til ferskvann kan det være hensiktsmessig å benytte nivået landskapsdel hvor man finner hovedtyper som innsjø og elveløp. For marine arter kan i tillegg nivået landskap være relevant, hvor enheter som kontinentalskråning og kontinentalsokkelslette inngår. Spesielt for arter knyttet til skog kan det være aktuelt å angi dominans av treslag og/eller tilstanden i skogen i tillegg til naturtypene.

Mange av artene som identifiseres gjennom prosjektene er dårlig kjente, og det er heller ikke målet at artenes habitatpreferanser skal beskrives i detalj. Beskrivelsene skal være på overordnet nivå, f.eks. hovedtypenivå.

Praktisk gjennomføring

Beskrivelse av naturtypen på undersøkte lokaliteter (metode 1)

Hvis man velger å beskrive naturtypen på de undersøkte lokalitetene, skal skjemaet som minimum inneholde:

 • LocationID, denne genereres ved hjelp av en unik-id generator, den skal være identisk med LocationID i ditt datasett for stedfesting. 
 • DatasetName "Artsprosjekt_kontraktsnummer_fritekst" (maks 50 tegn) det skal være identisk med DatasetName i ditt datasett for stedfesting. 
 • Angivelse av naturtypen på lokaliteten, koder for hovedtyper eller grunntyper legges inn i én kolonne, hvor ulike naturtyper skilles med semikolon
 • Eventuel angivelse fra beskrivelsessystemet
 • Kunnskapsstatus

Beskrivelse av artens naturtypetilknytning (metode 2)

Hvis man velger å beskrive artenes naturtypetilhørighet generelt, angir man i excelskjemaet bare naturtyper som er relativt viktige for den aktuelle arten, dvs. man krysser av til man har beskrevet naturtypetilhørigheten for om lag 80 % av bestanden av den aktuelle arten i Norge.

Skjemaet skal da minimum inneholde:

 • Vitenskapelig navn
 • DatasetName «Artsprosjekt_kontraktsnummer_fritekst» (maks 50 tegn), det skal være identisk med DatasetName i ditt datasett for stedfesting
 • scientificNameID
 • Vurdering av kunnskapsstatus
 • Angivelse av naturtypene hvor arten forekommer (avkryssning)
 • Eventuelt angivelse fra beskrivelsessystemet
 • Fyll inn metadata i vedlagt format (klipp ut og lim inn som txt), se under

Vurdering av kunnskapsstatus

Kunnskapsstatus angis på en standardisert skala fra 0 (total kunnskapsmangel) til 5 (sikker kunnskap) som vist i tabell 1. Kunnskapsstatusen vurderes for hver enkelt art. I tillegg skal det gis en kort beskrivelse av kunnskapsstatus i tekstform.

Tabell 1. Sekstrinnsskala for angivelse av kunnskapsstatus

Trinn Kunnskapsstatus
0 Ingen: kunnskap mangler fullstendig om artens naturtypetilhørighet
1 Svært svak: spekulasjon uten basis i observasjoner eller empiriske data fra Norge. Kunnskap om artens naturtypetilhørighet basert på observasjoner eller dokumentasjon fra utlandet
2 Svak: kunnskap om artens naturtypetilhørighet er basert på et begrenset antall observasjoner i Norge, ingen vitenskapelige studer av arten i Norge. Det er relativt stor sannsynlighet for at arten finnes i andre naturtyper og det er usikkerhet rundt mengdeangivelsen. Mørketall i forhold til artens forekomst i størrelsesorden > 50
3 Akseptabel: kunnskap om artens naturtypetilhørighet er basert på observasjoner eller vitenskapelige studier i Norge. Mørketall i forhold til artens forekomst i størrelsesorden > 10
4 God: relevante empiriske data finnes, som er tilfredsstillende analysert. Arten er funnet eller ettersøkt i de fleste aktuelle naturtyper. Mørketall i forhold til artens forekomst i størrelsesorden < 10
5 Sikker: uttømmende og relevante empiriske data finnes, som er gjennom-analysert

Kilder til variasjon

Beskrivelsessystemet NiN inneholder et sett kilder til variasjon. For noen naturtyper kan det være aktuelt å benytte dette beskrivelsessystemet for å si noe om tilstanden til naturtypen, f.eks. eutrofieringsgrad, gjengroingstilstand, regionale økokliner eller dominans av treslag. Dette legges inn som egen kolonne i skjemaet. Ta kontakt hvis det er behov for å tilpasse Excel-skjemaet for dette formålet.