Når du leverer data til Arter på nett, er du selv dataeier og har ansvaret for vedlikehold av dine data.

Data kan leveres til alle taksonomiske nivåer og innholdet kan være rettet mot både allmennheten og taksonomer. Uansett målgruppe skal det alltid lages en kort, lettfattelig ingress om hvert takson i tillegg til annen informasjon. Viktig informasjon om artene ellers er kjennetegn, levemåte og -sted, utbredelse og forvekslingsarter. Teksten skal ha fullstendige setninger, og den bør være så tidsnøytral som mulig for å redusere vedlikeholdsbehovet fra dataeier. All artsinformasjon skal følge Arter på nett sine krav og standarder (se boks). Informasjonen skal også merkes i henhold til datastandarden Species Profile Model (se boks). Vi hjelper til med dette.

Eksempel på artsdata:

  • tekst i form av artsbeskrivelser (også tekst til slekter, familier osv.)
  • foto, illustrasjoner, film, lyd
  • bestemmelsesnøkler

Ved tilrettelegging av innhold fra bøker, rapporter, artikler mm. må rettigheter til innhold være klarert for gjenbruk. Innholdet må også tilpasses Arter på nett sine krav og standarder (se boks).

Arter på nett tar ikke i mot:

  • forvaltningsrettet innhold, som for eksempel forslag til skjøtsel eller andre forvaltningsrettete tiltak
  • data Artsdatabanken har i andre databaser (taksonnavn, rødliste-informasjon, detaljerte forekomstkart osv). Slike data hentes derfra og vises sammen med artsinformasjon i Arter på nett

Dataeiere må informere om hvilke taksoner det ønskes å levere data til, slik at Artsdatabanken kan vurdere dette opp mot andre leveranser.

Dataeiere må også forvente en tett dialog med Artsdatabanken om utformingen av innhold til Arter på nett.

Eksempel på en bestemmelsesnøkkel: