Når du leverer data til Arter på nett, er du selv dataeier og har ansvaret for vedlikehold av dine data.

Data kan leveres til alle taksonomiske nivåer og innholdet kan være rettet mot både allmennheten og taksonomer. Uansett målgruppe skal det alltid lages en kort, lettfattelig ingress om hvert takson i tillegg til annen informasjon. Teksten bør generelt være så tidsnøytral som mulig for å redusere vedlikeholdsbehovet fra dataeier. Artsinformasjon skal merkes i henhold til standarden Species Profile Model (se boks), dette kan gjøres i en egen word-mal eller direkte i Arter på nett.

Informasjon til Arter på nett som leveres gjennom Artsprosjektet, legges i rapporteringsløsningen.

Eksempel på artsdata:

  • tekst i form av artsbeskrivelser (også tekst til slekter, familier osv.)
  • foto, illustrasjoner, film, lyd
  • bestemmelsesnøkler

Ved tilrettelegging av innhold fra bøker, rapporter, artikler mm. må rettigheter til innhold være klarert for gjenbruk

Arter på nett tar ikke i mot:

  • forvaltningsrettet innhold, som for eksempel forslag til skjøtsel eller andre forvaltningsrettete tiltak
  • data Artsdatabanken har i andre databaser (taksonnavn, rødliste-informasjon, kart osv). Slike data hentes derfra og vises sammen med artsinformasjon i Arter på nett

Dataeiere må informere om hvilke taksoner det ønskes å levere data til, slik at Artsdatabanken kan vurdere dette opp mot andre leveranser.

Eksempel på en bestemmelsesnøkkel: