Alle kartleggingsprosjekter i regi av Artsprosjekter skal i nært samråd med NorBOL gjøre et utvalg av innsamlet materiale tilgjengelig for DNA-strekkoding.

For materiale som skal analyseres skal helst 5 individer av hver art (eller antatt art) DNA-strekkodes, eventuelt gjøres tilgjengelig for DNA-strekkoding gjennom den nasjonale infrastrukturen Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL), innenfor tidsrammen av prosjektet.

Individer som tilgjengeliggjøres for analyser gjennom NorBOL skal:

  • bestemmes taksonomisk og oppbevares for seg i separate beholdere, eventuel subsamples (for eksempel bein for insekter)
  • gis en unik kode og etiketteres fullstendig
  • fotograferes etter en gitt mal
  • ivaretas på en slik måte at DNA-kvaliteten bevares, dvs ved -20 grader og/eller spritfiksering (hele individet eller en vevsprøve) eller tørt (med bruk av silica gel)
  • doneres som voucher-specimen (eventuelt inkluderten vevsprøve) med tilhørende relevant objektinformasjon til en offentlig vitesenskapelig samling (fortrinnsvis et museum innen NorBOL)

DNA-strekkoder og tilhørende data skal legges inn i den internasjonale databasen Barcode of Life Data Systems, eventuelt med hjelp fra NorBOL. Prosjektleder får tilgang til de aktuelle foldere i BOLD hvor prosjektet har bidratt med materiale. Strekkodene til individene vil bli offentliggjort i GenBank sammen med informasjon om minimum land de er innsamlet i, samt taksonomisk tilhørighet ned til familie- eller ordensnivå, etter de rutiner som er etablert for prosjektet International Barcode of Life, hvor NorBOL er regional node.