Artsdatabanken oppdaterte i 2012 oversiktene over fremmede arter, og gjorde en vurdering av økologisk risiko for fremmede arter som kan reprodusere her til lands. Resultatet presenteres i publikasjonen «Fremmede arter i Norge - med Norsk svarteliste 2012».

I alt er det påvist 2320 fremmede arter i norske områder. Artsdatabanken har vurdert 1180 av disse med tanke på om de utgjør en økologisk risiko for stedegne arter og naturtyper. I tillegg er det vurdert 203 såkalte dørstokkarter*.

* En dørstokkart er en art som ikke tidligere er funnet i Norge, men som man tror kan komme til å etablere seg her fra et naboland (såkalt sekundær introduksjon). Alternativt kan en dørstokkart være en art som det er sannsynlig at vil komme til Norge ved menneskets hjelp.

217 arter svartelistet

217 av de vurderte artene ble funnet å utgjøre høy eller svært høy økologisk risiko, og kvalifiserte derfor til en plass på Norsk svarteliste. Svartelista er en integrert del av «Fremmede arter i Norge - med Norsk svarteliste 2012».

På Artsdatabankens nettsider finner du informasjon om fremmede arter og detaljert dokumentasjon på risikovurderingene som er gjort for hver enkelt art.

Arbeidet med fremmede arter er utført av en ekspertgruppe på oppdrag fra Artsdatabanken. Ekspertgruppen har revidert totaloversikten over fremmede arter, identifisert arter som potensielt kan utgjøre en trussel mot naturmangfoldet, og gjort økologiske risikovurderinger av disse.