Workshops, seminarer og konferanser i taksonomi, faunistikk og floristikk er viktige arenaer for rekruttering og kompetanseoppbygging. Med støtte fra Artsprosjektet har det blitt arrangert en rekke nettverkstiltak med fokus på oppbygging av kompetanse på dårlig kjente arter.

Under kan du se en oversikt over kommende og tidligere nettverkstiltak. Nettverkstiltak som inngår som elementer i kartleggingsprosjekter er ikke omtalt her.

Internasjonal workshop på sammenstilling av data på insektvektorer i Finnmark

Insektfamiliene stikkmygg (Culicidae) og sviknott (Ceratopogonidae) har begge arter hvor hunnen suger blod i forbindelse med egglegging. Selv om noen av artene kan spre sykdommer som malaria, West Nil-feber og blåtunge, er gruppene lite kartlagt i Norge, og vi har lav kunnskap sammenlignet med våre naboland.

Nybegynnerkurs i tovinger

Svært artsrike organismegrupper kan ofte oppleves som utfordrende å sette i gang med, uoverkommelige og kompliserte for naturinteresserte å ta fatt på. Tovinger, Diptera, er ansett å være nettopp dette, mye på grunn av den høye diversiteten og at ordenen omfatter mange små arter. Målet med kurset var å skape interesse, rekruttere nye personer, samt bidra til å øke kunnskapen om tovinger som forekommer i Norge.

Stankelbein

BioFokus har det siste året gjort mange interessante funn innen infraorden Tipulomorpha som inneholder fem familier i Norge – vintermyggene (familie Trichoceridae) og de fire familiene med stankelbein (hårøyestankelbein (Pediciidae), småstankelbein (Limoniidae), «bueribbestankelbein» (Cylindrotomidae) og storstankelbein (Tipulidae))

Regnskogslav og sopp som parasitterer på lav 

Lav er en kjent symbiose mellom en sopp og en fotosyntetiserende organisme som kan være en alge eller en cyanobakterie. Lav kan ofte også inneholde flere andre sopparter, såkalte lav-boende eller lav-parasittiske sopper, i tillegg til selve hovedpartneren. 

Bjørnedyr

Workshop i Trondheim 2016 med fokus på oppbygging av kompetanse på bjørnedyr.

Pukkelfluer

Workshop i Oslo i 2015 hvor målet var å samle litteratur og all kjent kunnnskap om pukkelfluer i Norge slik at det dannes et grunnlag for videre kunnskapsoppbygging om denne lite undersøkte artsgruppen i Norge. 

Moser i Jotunheimens høyfjellsområder

Workshops i Jotunheimen i 2014 og 2015 hvor målet var å oppdatere informasjon om dårlige kjente mosearter som vokser i høyfjellet.

Gallvepser

Workshop i Sandefjord i 2014 med fokus på kompetanseoverføring og erfaringssamling knyttet til innsamling og identifisering av gallvepser på eiketrær og urter i Norge. 

Nettverk - norske og svenske lichenologer

Workshop i Varanger i 2014 med fokus på kartlegging, nettverksbygging og kompetanseoverføring mellom norske og svenske lav-forskere og studenter.

Nasjonalt herbarieworkshop

Workshop på Oppdal i 2014 for vitenskapelig og teknisk personell tilknyttet de nasjonale botaniske og mykologiske samlingene hvor fokuset var på nettverksbygging, kompetanseoverføring og fremtidens samlinger.

Muslingkreps

Workshop i Oslo i 2014 hvor målet var å kvalitetssikre artsbestemmelser og identifisere arter og slekter av muslingkreps som utgjør spesielle utfordringer.

Trøfler

Nettverkstiltak hvor målet var å klargjøre artsavgrensninger og navnsetting på trøfler, spesielt innen slektene Elaphomyces, Hymenogaster og Rhizopogon. 

Kjernesopper

Workshop i Arendal i 2014 med fokus på overføring av kunnskap og kompetanse om kjernesopper i edellauvskog.

Vedlevende barksopper

Workshop i Oslo i 2014 som ga deltakerne opplæring i artsbestemmelser og satt fokus på kunnskapstatus for vedlevende barksopper i Nord-Europa. 

Sørgemygg

Workshop i Müncheberg i Tyskland i 2013 med fokus på overføring av kompetanse på sørgemygg.

Spretthaler

Workshop på Ås i 2013 med fokus på opplæring i artsbestemmelse av spretthaler.

Flerbørstemarker

Workshop i Bergen i 2013 med fokus på artsbestemmelse av flerbørstemarker fra dype områder av Skagerrak, basert på materiale samlet inn gjennom felles norsk-svensk kartlegging (BIOSKAG, 2006-2010).

Moser på Sørlandet

Workshop i 2013 med fokus på kartlegging og overføring av kompetanse på moser hvor målet var å bygge opp en mosesamling ved Agder naturmuseum.

Trevlesopper

Workshop på Dovrefjell i 2012 med fokus på kartlegging av skivesoppslekta Inocybe og kompetanseoverføring mellom internasjonal og norsk ekspertise.

Halekrepser

Workshop i Bergen i 2012 med fokus på artsbestemmelse av halekrepser fra nordlige farvann samlet inn gjennom kartlegging i MAREANO.

The Scandinavian Pollination Ecologists (SCAPE)

Årsmøte for pollineringsøkologer på Hvaler i 2012, arrangert av SCAPE. Forskere fra hele verden møtes en gang årlig for å utveksle kunnskap om det siste innen pollineringsforskning.

DNA-strekkoding i biomangfoldstudier

Workshop i Trondheim i 2011 med fokus på opplæring i DNA-strekkoding for prosjektledere i Artsprosjektet.

Nordic Coleoptera Group

Årsmøte for den nordiske billeforeningen (Nordic Coleoptera Group) i Gudbrandsdalen i 2011.

Nye metoder for å oppdage dårlig kjente parasitter

Workshop i Oslo i 2011 med fokus på opplæring i metoder for å identifisere parasitter, arrangert i tilknytning til The 4th Scandinavian Baltic Society for Parasitology Meeting.

Rødsporesopper

Workshop i sørlige deler av Nordland i 2010 med fokus på kartlegging av skivesoppslekta Entoloma.

Bunnlevende dyr i fjorder i Møre og Romsdal

Workshop i Bergen i 2010 med fokus på artsbestemmelse av virvelløse dyr som lever på bunnen i store fjorder i Møre og Romsdal.