Hvilken økologisk risiko fremmede arter har i norsk natur blir vurdert etter en standardisert kvantitativ metode. Hver art blir testet mot et sett av kriterier, og på bakgrunn av denne vurderingen klassifiseres arten i en av fem risikokategorier.

Pollpryd Codium fragile​ er en marin grønnalge med opprinnelse i Asia som i 2012 ble vurdert til kategorien Høy risiko (HI).

Metoden for å vurdere fremmede arters økologiske risiko er utviklet av Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) ved NTNU, i samråd med Artsdatabanken og andre fageksperter. En fullstendig oversikt over metoden finnes i publikasjonen Retningslinjer for økologisk risikovurdering av fremmede arter versjon 3.1.

Siden fremmede arter ble risikovurdert for første gang i 2007, og senere i 2012, har metoden blitt justert på flere punkter. Endringene er et resultat av innspill fra relevante myndigheter, andre brukere og fageksperter. Fra å være en kvalitativ metode i 2007, er metoden i 2017 i sin helhet kvantitativ.