Disse sidene er tenkt å være et verktøy for de som ønsker informasjon om Natur i Norge. Her kan du søke eller navigere deg fram i typeinndelinger, miljøvariabler og beskrivelsessystem.

LA Landskapstype

Landskapstype er et større geografisk område med enhetlig visuelt preg, skapt av enhetlig dominans av store landformer og kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av landformer, naturkomplekser, natursystemer og andre landskapselementer.

NK Naturkompleks

Natur(system)kompleks er et kompleks av natursystemer som i naturen utgjør en funksjonell økologisk, eventuelt også geomorfologisk, enhet, og som forekommer innenfor et velavgrenset geografisk område

NA Natursystem

Natursystem defineres av «alle organismer innen et mer eller mindre enhetlig, avgrensbart område, det totale miljøet de lever i og er tilpasset til, og de prosesser som regulerer relasjoner organismene imellom og mellom organismer og miljø (herunder menneskelig aktivitet)»

Naturkomponent

Natur(system)komponent er en geografisk velavgrenset, funksjonell økologisk enhet som tilfredsstiller definisjonen av natursystem, men som utgjør én (vanligvis blant flere) komponenter i et natursystem.

LI Livsmedium

Inndelingen på livsmedium-nivået skal gi oss begreper for å karakterisere individers og arters levebetingelser. Livsmedium-inndelingen omfatter bunn, mark, vannmasser og luft og er fullstendig dekkende for det norske fastlandet samt for havområdene og arktiske øyer under norsk suverenitet.