For hvert av de sju rikene finner du her oversikt over hvilke artsgrupper som er vurdert, hvor mange arter som finnes og hvor god kunnskap vi har om artsgruppene.

Alveolatriket (Alveolata)

Alveolatriket omfatter tre mikroskopiske artsgrupper: sporedyr, flimmerdyr og fureflagellater. Det er 479 påviste arter i Norge. Dinophyceae, som omfatter fureflagellatene, er eneste vurderte artsgruppe. Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er vurdert som svak.

Slimriket (Amoebozoa)

Slimriket omfatter 275 påviste arter i Norge. Flesteparten er slimsopper og tilhører klassen Myxomycetes. Blant de påviste artene finnes også fire arter av amøber (Rhizopoda), men her er det reelle artsantallet trolig langt høyere. Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er vurdert som generelt svak for hele riket.

Dyreriket (Animalia)

Dyreriket omfatter 28 417 påviste arter i Norge. Det er antatt at det finnes i underkant av 38 000 arter, og det betyr at omkring 75 % av artsmangfoldet er kjent. Leddyr utgjør den klart største artsgruppen. Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er varierende.

Protistriket (Protozoa)

Protistriket omfatter 553 påviste arter i Norge, og urdyrrekken utgjør den største gruppen med 295 arter. Kunnskapen om taksonomi, utbredelse og økologi er generelt mangelfull for alle de vurderte artsgruppene.

Det gule riket (Chromista)

Det gule riket omfatter 1105 påviste arter i Norge. Flest påviste arter finnes i artsgruppene kiselalger og okeralger, med henholdsvis 405 og 408 arter. Ingen større grupper er vurdert som godt kjente, men det finnes godt undersøkte undergrupper av brunalger og eggsporesopper.

Soppriket (Fungi)

Soppriket omfatter 8418 påviste arter i Norge, og flesteparten er sekksporesopper eller stilksporesopper, Av de vurderte artsgruppene regnes kun fem grupper som godt kjent. 'Kantlav' er den største artsgruppen (1657 arter) der kunnskapen om taksonomi, utbredelse og økologi er vurdert som generell mangelfull

Planteriket (Plantae)

Planteriket omfatter 4458 påviste arter i Norge. Dekkfrøede blomsterplanter utgjør den største artsgruppen med 2155 arter. I planteriket er kunnskapen om karplantene generelt god, mens kunnskapen om enkelte mose- og flere algegrupper er vurdert som mangelfull.