Natur i Norge er laget for å kunne beskrive all variasjon vi finner i naturen. Her finner du detaljert informasjon om naturmangfoldnivåenes typeinndelinger, miljøvariabler og beskrivelsessystem.

Naturmangfoldnivåene

For å håndtere variasjon i naturen på ulik skala, deler NiN naturen inn i tre grunnleggende nivå: landskapstype, natursystem og livsmedium. Alle områder i Norge kan beskrives ut fra disse. I tillegg kommer naturkompleks og naturkomponenter som bidrar til å beskrive spesielle økosystemer.

LA Landskapstype

Landskapstype er et større geografisk område med enhetlig visuelt preg, skapt av enhetlig dominans av store landformer og kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av landformer, naturkomplekser, natursystemer og andre landskapselementer.

NK Naturkompleks

Natur(system)kompleks er et kompleks av natursystemer som i naturen utgjør en funksjonell økologisk, eventuelt også geomorfologisk, enhet, og som forekommer innenfor et velavgrenset geografisk område

NA Natursystem

Natursystem defineres av «alle organismer innen et mer eller mindre enhetlig, avgrensbart område, det totale miljøet de lever i og er tilpasset til, og de prosesser som regulerer relasjoner organismene imellom og mellom organismer og miljø (herunder menneskelig aktivitet)»

Naturkomponent

Natur(system)komponent er en geografisk velavgrenset, funksjonell økologisk enhet som tilfredsstiller definisjonen av natursystem, men som utgjør én (vanligvis blant flere) komponenter i et natursystem.

LI Livsmedium

Inndelingen på livsmedium-nivået skal gi oss begreper for å karakterisere individers og arters levebetingelser. Livsmedium-inndelingen omfatter bunn, mark, vannmasser og luft og er fullstendig dekkende for det norske fastlandet samt for havområdene og arktiske øyer under norsk suverenitet.

Naturmangfoldnivåene skal håndtere naturens variasjon fra fin til grov skala. NiN versjon 2 inneholder de primære naturmangfoldnivåene, natursystem og landskapstype, samt et livsmedium-nivå.

Inndelingene på de primære naturmangfoldnivåene natursystem og landskapstype skal være fullstendig arealdekkende. De er basert på eksplisitte prinsipper og kriterier som springer ut av en gradientanalytisk forståelse av viktige kilder til variasjon på det aktuelle naturmangfoldnivået og den adresserte romlige skalaen. Inndelingen av livsmedier skal også være fullstendig dekkende i den forstand at alle kvalitativt forskjellige steder der arter kan finnes, skal kunne tilordnes en livsmedium-type.

Typeinndelingene på sekundære naturmangfoldnivåer skal komplettere typeinndelingene på de primære naturmangfoldnivåene. Inndelingene på de sekundære naturmangfoldnivåene skal, så langt det er mulig, baseres på samme prinsipper som typeinndelingene på de primære naturmangfoldnivåene, men med nødvendige forenklinger og tilpasninger.

Figuren viser naturmangfoldnivåene i NiN, som håndterer variasjon på ulik skala.